Додаток 3 до Положення

 про конкурс бізнес-планів

суб’єктів підприємництва, які постраждали

внаслідок конфлікту в Україні

 

Договір №___

про відшкодування витрат

 

          м. Вінниця                                                                            «___»  ____________ 2016 р.

Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації в особі _____________, що діє на підставі _____________ (далі - Департамент), з метою реалізації Проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» (далі - Проект) згідно з Грантовим контрактом №2015/357-294 від 26 березня 2015 р., з однієї сторони та ______________ в особі _________________, який діє на підставі _________ (далі – Суб’єкт підприємництва), з другої сторони, що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», домовились про таке:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В рамках реалізації Проекту, відповідно до Протоколу засідання Конкурсної комісії з надання фінансової підтримки в рамках проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зоні АТО та Криму у Вінницькій області» від 26.07.2016 року та за умовами даного Договору, Департамент надає, а Суб’єкт підприємництва отримує фінансову допомогу у вигляді відшкодування витрат Суб’єкта підприємництва з придбання обладнання, матеріалів та інших необхідних компонентів.

1.2. Розмір фінансової допомоги становить _______ (________________) гривні відповідно пункту 6 додатку ІІІ Грантового контракту у національній валюті.

             

  1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ)

2.1. Відшкодування понесених Суб’єктом підприємництва витрат на придбання обладнання та інших складових здійснюється Департаментом, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Суб’єкта підприємництва №________, відкритий у ПАТ _______, МФО __________.

2.2. Для отримання фінансової допомоги у вигляді відшкодування витрат, Суб’єкт підприємництва зобов’язаний надати Департаменту наступні документи:

1)  копія платіжного доручення, з відміткою банку, касовий чек або інший платіжний документ, якій є підтвердженням оплати;

2) підтвердження набуття права власності на придбане обладнання та інших складових (договір купівлі-продажу, рахунок-фактуру, товарну накладну тощо).

 

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1      Суб’єкт підприємництва зобов’язується:

3.1.1.  Створити не менше __ (_____) робочих місць не пізніше терміну закінчення дії даного Договору.

3.1.2. Не відчужувати право власності на обладнання та основні засоби за якими отримується відшкодування згідно даного Договору протягом одного року від дати отримання фінансової допомоги.

3.1.3. Не змінювати місце реєстрації та діяльності за межі Вінницької області протягом одного року від дати отримання фінансової допомоги.

3.1.4. Сприяти працівникам Департаменту та представникам Європейського Союзу у проведенні проміжної або післяпроектної оцінки чи моніторингу проекту.

3.1.5. Брати виключно на себе повну відповідальність за сплату всіх податків та зборів  пов’язаних з фінансовою допомогою або доходами внаслідок своєї підприємницької діяльності.

3.1.6. Повернути суму отриманої фінансової допомоги, в розмірі визначеному в п.1.2. цього Договору, протягом 10 робочих днів з моменту отримання від Департаменту відповідної письмової вимоги, у випадках:

-           дострокового припинення дії Договору з будь-якої причини, або якщо підприємницька діяльність створена Суб’єктом підприємництва в рамках цього Договору буде припинена протягом дії цього Договору;

-           не створення визначеної кількості робочих місць та/або зменшення кількості робочих місць протягом дії цього Договору;

-           не виконання інших умов цього Договору.        

3.2.  Департамент зобов’язується відшкодувати Суб’єкту підприємництва вартість придбаного обладнання (основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів).

 

4.ФОРС-МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком дії обставин, які знаходяться поза сферою контролю Сторін, в подальшому – форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

4.2. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

4.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

4.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої сторони про настання обставин форс-мажор позбавляє сторону, яка зазнала дії обставин форс-мажор, права посилатись на вищевказані обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання умов цього Договору.

4.5. Настання та дія обставин форс-мажор не звільняє Сторони від виконання цього Договору, а лише відсуває строк його виконання на період дії вищевказаних обставин. 

 

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони погодились, що всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконання цього Договору, будуть вирішуватись у відповідності з діючим законодавством України.

 

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до ________, якщо його не буде розірвано достроково у порядку, передбаченому цим Договором.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання сторонами додаткових угод, які є невід’ємними частинами цього Договору.

7.2. Сторони домовились, що з метою контролю за виконанням Суб’єктом підприємництва вимог даного Договору Сторони укладають Договір про проведення моніторингу.

7.3. У разі зміни назви, реорганізації або ліквідації Департаменту, який одночасно є Координатором Проекту, права та обов’язки Департаменту за даним Договором зберігаються за Координатором Проекту.

7.4. Відносини Сторін стосовно предмету цього Договору не врегульовані в ньому   регулюються чинним законодавством України.

7.5. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову  юридичну силу.

7.6. Відповідно до вимог Закону України від 11.02.2015 року №183-VII «Про відкритість використання публічних коштів», Суб’єкт підприємництва дає згоду на оприлюднення на єдиному Веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні транзакції на єдиному казначейському рахунку та за операціями на реєстраційному рахунку розпорядника бюджетних коштів.

 

 

  1. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

 

 

Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації

Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7

Р/р 35212001003319 ДКСУ м. Київ,

МФО 820172, код 02741373

Тел/факс: (0432) 66-14-39

Тел. бухгалтерії: (0432) 66-14-27.

 

 

__________________

 

 

Суб’єкт підприємництва

 

 

 

 

_____________________