Вітаємо з прийдешнім святом Світлого Христового Воскресіння. Бажаємо світла і добра, благополуччя і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким.

Затверджено:  Протоколом

засідання координаційно-наглядової ради проекту

від 04.08.2016 р.

 

Зміни до ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс бізнес-планів
 

(далі – Положення)

 

 Пункт 1.2. Положення викласти в наступній редакції:

 

1.2. Положення визначає порядок проведення конкурсу бізнес-планів (далі - Конкурс) з надання непрямої фінансової підтримки (далі – Фінансова підтримка) юридичним та фізичним особам-підприємцям (далі – Претенденти), які перемістилися із зони проведення антитерористичної операції та Криму шляхом відшкодування витрат з придбання обладнання, матеріалів та інших необхідних компонентів, в т.ч. нового, бувшого у використанні на реалізацію бізнес-проектів щодо організації, відновлення та\або розширення підприємницької діяльності у Вінницькій області.

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, кімн. 125

приймальня Агенції

тел. +38 (0432) 50-85-80

Директор Агенції

тел. +38 (0432) 57-57-24

Заступник директора

тел. +38 (0432) 57-57-23

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 СКЛАД

Конкурсної комісії з надання фінансової підтримки

в рамках проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області»


ГИЖКО

Андрій Петрович

 

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

МЕРЕЖКО

Володимир Миколайович

-

директор Департаменту міжнародного  співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, заступник голови комісії

 

ЛАМАКІНА

Тетяна Тимофіївна

-

начальник відділу регуляторної політики та адміністративних послуг Департаменту міжнародного  співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, секретар комісії

 

ЦЕХАНОВСЬКИЙ

Ігор Леонідович

-

начальник управління фінансового, інформаційного та господарсько-організаційного забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

БЕЗРУКОВА

Діана Вікторівна

-

голова правління Асоціації переселенців «Новий дім» (за згодою)

 

ЗИКОВ

Юрій Володимирович

-

голова громадської організації «Об’єднання переселенців «Спільна справа» (за згодою)

 

НІКІТЮК

Валерій Петрович

-

керівник Проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області»

 

ПЕЧАЛІН

Олександр Валентинович

-

голова регіональної ради підприємців при Вінницькій облдержадміністрації (за згодою)

 

ХАЗІНА

Маргарита Олександрівна

-

бізнес-тренер Вінницької обласної правозахисної організації  «Джерело Надії» (за згодою)

 


 

Порядок роботи

Конкурсної комісії з надання фінансової підтримки

в рамках проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області»

 

1. У своїй діяльності Комісія керується діючим законодавством України, затвердженими Положеннями в рамках проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» та даним Порядком.

2. Керівництво Комісією здійснює Голова Комісії, який організовує її роботу та головує на засіданнях Комісії. У разі відсутності Голови Комісії його повноваження виконує заступник Голови Комісії.

3. Секретар Комісії забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії, веде протокол засідань Комісії, організовує взаємодію Комісії із Центром адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області, здійснює реєстрацію учасників засідання Комісії.

4. Питання, що належать до повноважень Комісії, розглядаються на її засіданнях.

5. Засідання Комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється членам Комісії та учасникам засідання не пізніше ніж за п’ять робочих днів до їх початку.

6. У разі потреби на засідання Комісії можуть бути запрошені претенденти на отримання фінансової допомоги, представники інститутів громадянського суспільства, експерти, представники органів державної влади, місцевого самоврядування. Доцільність участі таких осіб та їх перелік визначається Головою Комісії з урахуванням пропозицій її членів.

7. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не меньше 50% від затвердженого складу Комісії.

8. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів Комісії, присутніх на її засіданні, та оформляється протоколом. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії (у разі відсутності – заст.Голови Комісії).

9. Рішення Комісії є підставою для укладання відповідного договору про надання Фінансової підтримки в рамках затверджених Положень.

Додаток 3 до Положення

 про конкурс бізнес-планів

суб’єктів підприємництва, які постраждали

внаслідок конфлікту в Україні

 

Договір №___

про відшкодування витрат

 

          м. Вінниця                                                                            «___»  ____________ 2016 р.

Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації в особі _____________, що діє на підставі _____________ (далі - Департамент), з метою реалізації Проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» (далі - Проект) згідно з Грантовим контрактом №2015/357-294 від 26 березня 2015 р., з однієї сторони та ______________ в особі _________________, який діє на підставі _________ (далі – Суб’єкт підприємництва), з другої сторони, що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», домовились про таке:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В рамках реалізації Проекту, відповідно до Протоколу засідання Конкурсної комісії з надання фінансової підтримки в рамках проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зоні АТО та Криму у Вінницькій області» від 26.07.2016 року та за умовами даного Договору, Департамент надає, а Суб’єкт підприємництва отримує фінансову допомогу у вигляді відшкодування витрат Суб’єкта підприємництва з придбання обладнання, матеріалів та інших необхідних компонентів.

1.2. Розмір фінансової допомоги становить _______ (________________) гривні відповідно пункту 6 додатку ІІІ Грантового контракту у національній валюті.

             

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ)

2.1. Відшкодування понесених Суб’єктом підприємництва витрат на придбання обладнання та інших складових здійснюється Департаментом, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Суб’єкта підприємництва №________, відкритий у ПАТ _______, МФО __________.

2.2. Для отримання фінансової допомоги у вигляді відшкодування витрат, Суб’єкт підприємництва зобов’язаний надати Департаменту наступні документи:

1)  копія платіжного доручення, з відміткою банку, касовий чек або інший платіжний документ, якій є підтвердженням оплати;

2) підтвердження набуття права власності на придбане обладнання та інших складових (договір купівлі-продажу, рахунок-фактуру, товарну накладну тощо).

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1      Суб’єкт підприємництва зобов’язується:

3.1.1.  Створити не менше __ (_____) робочих місць не пізніше терміну закінчення дії даного Договору.

3.1.2. Не відчужувати право власності на обладнання та основні засоби за якими отримується відшкодування згідно даного Договору протягом одного року від дати отримання фінансової допомоги.

3.1.3. Не змінювати місце реєстрації та діяльності за межі Вінницької області протягом одного року від дати отримання фінансової допомоги.

3.1.4. Сприяти працівникам Департаменту та представникам Європейського Союзу у проведенні проміжної або післяпроектної оцінки чи моніторингу проекту.

3.1.5. Брати виключно на себе повну відповідальність за сплату всіх податків та зборів  пов’язаних з фінансовою допомогою або доходами внаслідок своєї підприємницької діяльності.

3.1.6. Повернути суму отриманої фінансової допомоги, в розмірі визначеному в п.1.2. цього Договору, протягом 10 робочих днів з моменту отримання від Департаменту відповідної письмової вимоги, у випадках:

-           дострокового припинення дії Договору з будь-якої причини, або якщо підприємницька діяльність створена Суб’єктом підприємництва в рамках цього Договору буде припинена протягом дії цього Договору;

-           не створення визначеної кількості робочих місць та/або зменшення кількості робочих місць протягом дії цього Договору;

-           не виконання інших умов цього Договору.        

3.2.  Департамент зобов’язується відшкодувати Суб’єкту підприємництва вартість придбаного обладнання (основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів).

 

4.ФОРС-МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком дії обставин, які знаходяться поза сферою контролю Сторін, в подальшому – форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

4.2. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

4.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

4.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої сторони про настання обставин форс-мажор позбавляє сторону, яка зазнала дії обставин форс-мажор, права посилатись на вищевказані обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання умов цього Договору.

4.5. Настання та дія обставин форс-мажор не звільняє Сторони від виконання цього Договору, а лише відсуває строк його виконання на період дії вищевказаних обставин. 

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони погодились, що всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконання цього Договору, будуть вирішуватись у відповідності з діючим законодавством України.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до ________, якщо його не буде розірвано достроково у порядку, передбаченому цим Договором.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання сторонами додаткових угод, які є невід’ємними частинами цього Договору.

7.2. Сторони домовились, що з метою контролю за виконанням Суб’єктом підприємництва вимог даного Договору Сторони укладають Договір про проведення моніторингу.

7.3. У разі зміни назви, реорганізації або ліквідації Департаменту, який одночасно є Координатором Проекту, права та обов’язки Департаменту за даним Договором зберігаються за Координатором Проекту.

7.4. Відносини Сторін стосовно предмету цього Договору не врегульовані в ньому   регулюються чинним законодавством України.

7.5. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову  юридичну силу.

7.6. Відповідно до вимог Закону України від 11.02.2015 року №183-VII «Про відкритість використання публічних коштів», Суб’єкт підприємництва дає згоду на оприлюднення на єдиному Веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні транзакції на єдиному казначейському рахунку та за операціями на реєстраційному рахунку розпорядника бюджетних коштів.

 

 

 1. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

 

 

Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації

Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7

Р/р 35212001003319 ДКСУ м. Київ,

МФО 820172, код 02741373

Тел/факс: (0432) 66-14-39

Тел. бухгалтерії: (0432) 66-14-27.

 

 

__________________

 

 

Суб’єкт підприємництва

 

 

 

 

_____________________

Додаток 2 до Положення

 про конкурс бізнес-планів

суб’єктів підприємництва, які постраждали

внаслідок конфлікту в Україні

 

Рекомендації з підготовки бізнес-плану

 

ПРИМІТКА:  Дані рекомендації  містять рекомендації, мета яких -  допомогти Вам у написанні Вашого бізнес-плану.

                                                                 

Ознайомлення з текстом цього документу це перший крок у розробці вашого бізнес-плану.

Не потрібно давати багато загальної інформації. Викладайте тільки ті факти, які стосуються безпосередньо Вашого бізнесу.

Наведена нижче інформація носить рекомендаційний характер. Ви можете змінювати структуру Вашого бізнес-плану, додавати чи вилучати певні розділи, в залежності від специфіки Вашого бізнесу.

Бізнес-план має бути складений українською або російською мовами (за бажанням).

Загальний обсяг текстової частини (без додатків, фінансових розрахунків)  не має перевищувати 8-ми сторінок.  

 

Резюме.

Цей розділ знаходиться в бізнес-плані на початку, але заповнюється після того, як готовий весь бізнес-план, і являє собою підсумок вашого бізнес-плану. За об’ємом – не більше, ніж одна сторінка. Містить дуже коротко інформацію про наступне:

 • Юридичний статус підприємства;
 • Товари та послуги з урахуванням їх унікальних характеристик;
 • На кого орієнтований ваш товар чи послуга;
 • Як формується ціна;
 • Скільки потрібно вкласти коштів у бізнес;
 • Який очікується прибуток за рік.

 

I. Компанія та її продукти

В цьому розділі Ви маєте подати детальний опис майбутнього підприємства. Ви повинні чітко представити бізнес, яким ви займаєтесь, товар чи послугу, яку ви пропонуєте, та характеристику вашої галузі.

Опишіть, у якій галузі працює ваша компанія, або у яку галузь вона має намір увійти, які товари чи послуги вона пропонує і хто є або буде її головними клієнтами. Крім того, необхідно визначити форму власності та юридичний статус компанії. Отримайте консультацію у юриста з приводу того, яка форма власності та юридичний статус найкращі у вашому випадку.

Опишіть товари або послуги, які продаватимуться. Окресліть різницю між тим, що зараз є на ринку, та тим, що ви запропонуєте. Вкажіть скільки додатково планується створити робочих місць.

 

II. Дослідження та аналіз ринку

Мета цього розділу - представити достатню кількість фактів для того, щоб дізнатися, чи матиме ваш товар/ послуга ринок збуту, та чи зможете ви  досягти достатніх обсягів збуту,  незважаючи на конкурентний ринок. Майже всі подальші розділи інвестиційної пропозиції залежать від прогнозованих обсягів збуту, отриманих у цьому розділі. Рівень реалізації, який ви прогнозуєте, спираючись на дослідження та аналіз ринку, безпосередньо впливає на масштаби операційної діяльності, маркетинговий план та суму необхідних інвестицій.

В цьому розділі дайте відповіді на питання:

Хто буде споживачами вашого товару чи користувачами послуги? Який обсяг ринку споживачів?  Хто буде головними покупцями, та де вони знаходяться? Що лежить в основі їхнього рішення про покупку: ціна, якість, сервіс, особистий контакт або певна комбінація цих факторів?

Опишіть основний ринок для вашого продукту, як географічно, так і у вираженні обсягів реалізації.

 Крім того, опишіть сезонні коливання та потенційне річне зростання всього ринку для вашого товару чи послуги, та доречно визначити основні фактори, які впливають на це зростання (тенденції у галузі, економічні тенденції, урядова політика, міграції населення).

Зробіть реалістичну оцінку сильних та слабких сторін конкуруючих товарів та послуг та назвіть компанії, які поставляють їх. Порівняйте ці конкурентні товари або послуги за ціною, виконанням, сервісом, гарантією та  іншими відповідними характеристиками. Надайте короткий огляд поточних переваг конкурентних товарів та послуг та вкажіть, чому вони не задовольняють потреби споживача на ваш погляд.

Зробіть резюме тих особливостей вашого товару або послуги, завдяки яким на нього буде попит всупереч наявній та потенційній конкуренції. На основі вашої оцінки переваг вашого товару або послуги,  розміру та тенденції ринку, споживачів, конкурентів та їхньої продукції маєте визначити ваші обсяги реалізації  в одиницях та гривнях на рік (12 місяців). Не забудьте зазначити усі припущення, на підставі яких здійснюються ваші прогнози.

IIIМаркетинговий план

Опишіть загальну концепцію маркетингу та стратегію компанії. Вони повинні виходити з маркетингового дослідження та оцінки ринку. Вони повинні містити огляд споживачів тієї цільової групи, на  яку буде спрямована початкова рекламна компанія по збуту, а також інших груп, на яких будуть спрямовані пізніші зусилля для збільшення обсягу реалізації.

Політика ціноутворення – важливий комплекс рішень, які вам доведеться прийняти. Ціна повинна бути оптимальною для того, щоб потрапити на ринок, утримати позицію та отримувати прибутки.

Зазначте ціну, яка буде встановлена на ваш товар або послугу, та порівняйте вашу політику ціноутворення з політикою ваших головних конкурентів.

Опишіть методи, які будуть використані для реалізації та дистрибуції товару або послуги. 

Опишіть підходи, які ви використаєте для того, щоб привернути увагу потенційних покупців до свого продукту. Яка буде вартість реклами? Якщо реклама буде суттєвим пунктом витрат, необхідно навести опис того, яким чином та коли ці витрати будуть зроблені.

 

IV. Операційний план

Розділ "Операційний план" містить опис технологічного процесу і змін, які повинні відбутися в міру розвитку підприємства. Необхідно відобразити загальний підхід підприємства до організації виробництва, перелік джерел сировини і матеріалів, технологічного обладнання (найменування та основні характеристики), потреби підприємства в приміщеннях, комунікаціях, джерелах енергії, вимоги щодо трудових ресурсів (персонал, умови оплати і стимулювання, умови праці, структура і склад підрозділів, навчання персоналу, передбачувані зміни в структурі персоналу в міру розвитку підприємства).

 

Вказані нижче параметри досить загальні для того, щоб охопити різні види підприємств. Тільки ті з них, які важливі для вашого підприємства, повинні бути відображені у бізнес–плані.

Опишіть заплановане місце розташування підприємства та вкажіть переваги та недоліки цього місця з огляду на близькість до споживачів.

Опишіть, яким чином та коли площа та обладнання будуть у розпорядженні для того, щоб розпочати бізнес.

 Опишіть будь-які плани стосовно добудови чи перебудови площі. Поясніть потреби в обладнанні та вкажіть вартість та часові рамки таких закупок.

Опишіть процес виробництва вашого товару або послуги. Стисло опишіть ваш підхід до контролю якості,  виробництва та інвентаризації.  Що інноваційного ви передбачаєте застосувати в процесі виробництва?

Працівники якої кваліфікації або навичок повинні бути залучені щоб виробляти товар або надавати послугу? Якщо ваші (їх) навички недостатні, опишіть, як ви будете підвищувати кваліфікацію?

 

V. Керівництво та персонал

Управлінська команда – це ключ до перетворення хорошої ідеї на успішний бізнес.

Опишіть конкретні обов’язки та відповідальність кожного ключового члена управлінської команди.

 Для кожної особи наведіть стислий опис її досвіду та освіти, зосереджений на її здатності виконувати  призначену роль.

Вкажіть доходи, які виплачуватимуться власникові або власникам.  

Вкажіть кількість та опишіть організаційну структуру виконавчого персоналу. Скільки робочих місць планується створити додатково? Чи є такі фахівці на регіональному ринку?

 

VI. Фінансовий план

Мета "Фінансового плану" полягає в тому, щоб сформулювати і представити детальну інформацію, що відображає очікувані фінансові результати діяльності підприємства. Для вже існуючого бізнесу доцільно показати фінансові дані за попередні роки.

В цьому розділі мають бути вказані джерела надходження та використання коштів, зроблений прогноз доходів та витрат на 12 місяців та наведені розрахунки.

Після того, як ви завершили підготовку викладеного вище, зробіть основні висновки (наприклад, коли можна очікувати досягнення беззбитковості підприємства). Поясніть всі свої припущення та джерела  ваших даних.

 

VII.  Додаток (допоміжні дані)

Додаткова інформація, яка підтримує або обґрунтовує ваш бізнес-план, завжди корисна. Далі наведені види інформації, які можуть бути корисні.

А. КОПІЯ ДОГОВОРУ ПРО ОРЕНДУ ЧИ ДОКУМЕНТ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ (ЗА НАЯВНОСТІ)

Б. ОСОБЛИВІ НАГОРОДИ ТА ВИЗНАННЯ (що стосуються даного виду діяльності)

В. БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПІДТРИМАТИ ОСНОВНІ ПУНКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУ, НАПРИКЛАД, ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ, ВИРІЗКИ З ГАЗЕТ ТА ЖУРНАЛІВ, ФОТО ТОЩО.


Заванажити Рекомендації з підготовки бізнес-плану

 

Затверджено: Протоколом

засідання координаційно-наглядової ради проекту

від 24.05.2016 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс бізнес-планів
 

(далі – Положення)

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення розроблено в рамках реалізації проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області», що фінансується Європейським Союзом згідно Грантового контракту №2015/357-294 від 26.03.2015 р. (далі – «Проект»). Виконавцем проекту є Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької облдержадміністрації (далі – «Виконавець проекту»).

 1.2. Положення визначає порядок проведення конкурсу бізнес-планів (далі - Конкурс) з надання непрямої фінансової підтримки (далі – Фінансова підтримка) юридичним та фізичним особам-підприємцям (далі – Претенденти), які перемістилися із зони проведення антитерористичної операції та Криму шляхом компенсації витрат з придбання обладнання та інших основних засобів, в т.ч. нового, бувшого у використанні на реалізацію бізнес-проектів щодо організації, відновлення та\або розширення підприємницької діяльності у Вінницькій області.

1.3. Фінансова підтримка надається за рішенням Комісії, склад якої затверджується облдержадміністрацією, як Бенефіціаром Проекту.

 

2. Вимоги до Суб’єктів підприємництва

2.1. Право на участь в Конкурсі мають Претенденти, які відповідають наступним критеріям:

- мають статус внутрішньо переміщеної особи (для фізичних осіб), здійснювали підприємницьку діяльність у зоні АТО та Криму та провели чи планують провести перереєстрацію (зміну місцезнаходження) на території Вінницької області;

- зареєстровані на території Вінницької області починаючи з 01 квітня 2014 року. Статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повинен бути підтверджений відповідною довідкою про реєстрацію згідно постанови КМУ №509 від 01.10.2014 року.

2.2. Обов’язковою умовою отримання фінансової підтримки в рамках Проекту є наявність державної реєстрації (зміна місцезнаходження) суб’єкта підприємництва у Вінницькій області.

2.3. Перевага в отриманні Фінансової підтримки надається Претендентам, які пропонують до розгляду бізнес-плани для реалізації в наступних галузях: машинобудування, агропромисловий комплекс, легка промисловість, енергоефективність та ресурсозбереження, ІТ-технології, виробництво будівельних матеріалів, будівельні технології, запровадження екологічно безпечних проектів.

2.4. До розгляду не приймаються заявки Претендентів щодо яких:

- на дату звернення порушено справу про банкрутство, проводиться санація, або які перебувають у стадії ліквідації;

- основним видом діяльності є: виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обмін валюти, діяльність з надання в оренду нерухомого майна, інвестиції в цінні папери;

- які подали недостовірну інформацію про фінансовий стан.

2.5. Обов’язковою умовою надання підтримки є створення робочих місць.

Розміри фінансової підтримки на реалізацію одного бізнес–плану:

- до  350 000 грн отримують  суб’єкти,  які  в  рамках  запропонованого  бізнес-плану планують створити не менше 7-ми робочих місць;

- до  240 000 грн  отримують  суб’єкти,  які  в  рамках  запропонованого  бізнес-плану планують створити не менше 5-ти робочих місць;

-  до 140 000 грн отримують  суб’єкти,  які  в  рамках  запропонованого  бізнес-плану планують створити не менше 3-х робочих місць;

-  до 50 000 грн отримують  суб’єкти,  які  в  рамках  запропонованого  бізнес-плану планують створити не менше 1 робочого місця (під одним робочим місцем розуміється у даному випадку власне сам підприємець).

2.6. Максимальний розмір будь-якої фінансової підтримки, що може бути надано одному Претенденту відповідно до Грантового контракту, не може перевищувати 350 000 грн. Фінансова підтримка може бути здійснена одному Претенденту за декількома угодами про закупівлю, але не більше вищезазначеної суми.  

2.7. Претенденти мають право на отримання відшкодування вже понесених витрат з придбання обладнання та інших основних засобів, яке придбано з дати початку реалізації проекту (після «26» березня 2015 р.)

2.8.      Претендент, який отримав Фінансову підтримку не може змінювати місце реєстрації та діяльності за межі Вінницької області протягом одного року від дати отримання.

 

3. Порядок проведення Конкурсу з отримання непрямої фінансової підтримки

3.1. Інформація про конкурс та терміни його проведення оголошується на сайті Проекту. Для участі в Конкурсі претенденти подають:

     -заявку, оформлену за встановленим зразком (Додаток 1);

     - за наявності завірені підприємством копії фінансової звітності (форма №1 та форма №2, податкової декларації для ФОП) за останній звітний рік (12 місяців) та на останню звітну дату;

- завірену копію договору купівлі-продажу, копії платіжного документа, накладної, вантажно-митної декларації товару, що планується придбати, тощо;

- завірені реєстраційні документи підприємства, ФОП  (копію паспорта та довідки про реєстрацію як ВПО відповідно до постанови КМУ №509 від 01.10.2014 р.);

     - бізнес-план.

3.2. Бізнес-план складається відповідно рекомендацій з його підготовки, які викладені у Додатку 2 до Положення.

3.3. Участь бізнес-плану в Конкурсі не означає передачу авторських прав. Всі права на бізнес-план залишаються за автором. Всі питання щодо авторських прав, у разі виникнення суперечок або розбіжностей, вирішуються згідно чинного законодавства.

3.4. Виконавцем проекту для надання послуг навчання зі складання бізнес-планів на конкурсній основі може бути залучено одну або декілька консалтингових компаній регіону.

Подані на Конкурс бізнес-плани не рецензуються та не повертаються.

 

4. Оцінка бізнес-планів та визначення переможців

4.1. Для оцінки бізнес-планів організатор Конкурсу формує Комісію у складі не менше 9 осіб.

4.2. Перевірку на відповідність вимогам Конкурсу здійснює Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області (далі – офіс Проекту). У разі відповідності необхідним критеріям офіс Проекту готує стислу довідку та подає надані документи на розгляд Комісії.   

4.3.  Комісія вивчає подані заявки та за результатами оцінки і презентації проекту учасником (за бажанням учасника), приймає рішення та відбирає заявки претендентів, які отримають фінансування.

4.4. Оцінювання бізнес-плану здійснюватиметься за такими критеріями:

 1. кількість створення нових робочих місць;
 2. наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;
 3. економічна ефективність проекту.

4.5. Результати Конкурсу будуть оголошені через веб-сайт Проекту www.ardvin.org.ua. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають перегляду.

 

5. Порядок подання документів та договірні відносини

5.1. Претендент протягом 5-ти робочих днів від дати прийняття рішення про надання Фінансової підтримки надає не менш 3-х рахунків від різних постачальників на всі позиції відповідно до затвердженого бізнес-плану. До подальшої роботи приймається рахунок/и від постачальника за яким/якими запропоновано найнижчу

5.2. При відшкодуванні вже понесених витрат Претендент надає до офісу Проекту підтверджуючі факт сплати документи згідно Додатку 1, а саме договір купівлі-продажу, рахунок, копію платіжного документа, товарну накладну тощо. За результатами Конкурсу між Виконавцем проекту та суб’єктом підприємництва укладається договір про відшкодування витрат (Додаток 3). Відшкодування витрат здійснюється відповідно до умов укладеного

 

6. Моніторинг виконання умов Положення

6.1. Моніторинг виконання умов Положення Претендентами, які отримали фінансову підтримку, здійснюється протягом терміну реалізації Проекту та на підставі умов Договору між Виконавцем проекту та суб’єктом підприємництва.

6.2. Суб’єкт підприємництва зобов’язується забезпечити безперешкодний доступ на підприємство відповідальним працівникам Проекту, Виконавця проекту та представникам Європейського Союзу протягом терміну реалізації Проекту. У разі проведення Європейською комісією проміжної або післяпроектної оцінки чи моніторингу проекту, Суб’єкт підприємництва зобов’язаний надати уповноваженим нею особам будь-які документи чи інформацію, необхідні для проведення оцінки чи моніторингу.

6.3. У випадку виявлення за результатами проведеного моніторингу фактів невиконання умов договору, останній зобов’язаний повернути суму отриманої Фінансової підтримки в повному обсязі протягом 10 робочих днів з моменту отримання від Виконавця проекту відповідної письмової обґрунтованої вимоги. Відносини не врегульовані за згодою сторін,   вирішуються згідно чинного законодавства України.